Print

1 Seksualitet ved funksjonsnedsettelser og kronisk/alvorlig sykdom

Vi vet at et velfungerende seksualliv bidrar til helse og trivsel, og at seksuelle problemer er en vanlig årsak til stress, redusert livsglede, nedsatt mestringsfølelse og eventuelt også samlivsbrudd hos kronisk syke.

Mennesker med kroniske lidelser og fysisk eller psykisk funksjonshemming har lenge kjempet for retten til en seksualitet, og mange har måttet akseptere et liv uten seksuell kontakt med andre mennesker. I strategiplanen «Snakk om det! Strategi for seksuell helse

(2017–2022)» settes seksuell helse inn i et livsløpsperspektiv, og seksualitet ses som en helsefremmende ressurs for menneskers livskvalitet, i alle livets faser, også ved sykdom og funksjonshemming.

På tross av dette er seksualitet og seksuell helse temaer som ofte forbigås av helsepersonell i møtet med pasienter og brukere av helsetjenester. Kanskje er det slik at vi tenker at seksualitet ikke er det viktigste for pasienten akkurat nå, altså at seksuell helse blir ansett som et «luksusproblem» og blir nedprioritert til fordel for annen informasjon og behandling.

KRONISK SYKDOM

Mennesker med hjerte- og karsykdommer, sykdommer i nyre eller lever, samt kreftpasienter, vil ofte rapportere utfordringer knyttet til seksuallivet.

Dysfunksjonene oppleves av mange som intime og vanskelig å snakke om. Desto viktigere er det at den profesjonelle har nødvendig kunnskap og tar initiativ til å snakke om pasientens seksuelle helse.

Lyst- og orgasmeforstyrrelser, ejakulasjons- og lubrikasjonsproblemer, erektil dysfunksjon og smerter er problemer som kan oppstå ved kronisk sykdom, eller ved behandlingen av denne. Andelen som angir ereksjonssvikt ved tilstander som hypertensjon, depresjon og diabetes, kan være så høy som halvparten av alle som blir spurt. Det samme gjelder personer som har to eller flere kroniske sykdommer, og godt over halvparten av alle som er operert i prostata.

Seksualfunksjonen kan også påvirkes direkte eller indirekte ved at man føler seg mindre attraktiv, kroppens utseende og funksjon kan være endret, og behandlingen kan ha direkte eller indirekte seksuelle bivirkninger. Tretthet, mindre overskudd, smerter og redsel for progresjon av sykdom, tilbakefall og varig funksjonshemming kan forsterke problemene.

Legemidler med seksuell dysfunksjon som kjent bivirkning omfatter blant annet antipsykotika, betablokkere, tiaziddiuretika, antiandrogener, antiøstrogener og hormonell prevensjon. Det er derfor viktig å gi pasient og eventuell partner konkrete råd om hvilke muligheter og begrensninger som både sykdom og behandling kan ha for seksualfunksjonen. Det er viktig å orientere om at legemidler kan gi seksuelle problemer som bivirkning, og ta opp en seksualanamnese før man starter behandling med slike midler.

FUNKSJONSVARIASJONER

Hva er en funksjonsnedsettelse? Svaret på dette vil variere ut ifra hvem du spør. Uansett om funksjonshemmingen er stor eller liten, synlig eller usynlig, er muligheten stor for at den har innvirkning på seksualiteten, på en eller flere måter.

Funksjonsvarierte er en heterogen gruppe som har samme behov for kunnskap om kropp, seksualitet og seksuell helse som andre grupper i befolkningen. Mennesker med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom kan oppleve at deres seksualitet er et ikke-tema, også i helsevesenet. Generelt vil et uvanlig utseende, avhengighet av rullestol eller andre behov for tilrettelegging gjøre at vi oppfatter pasienten som avvikende med tanke på seksuell attraktivitet. Det viser seg at det kan være vanskelig for oss som profesjonelle hjelpere å se personen som et menneske med samme behov for nærhet og intimitet som alle andre. Seksuelle problemer vil alltid kunne forekomme som en integrert del av de aller fleste funksjonsnedsettelser, og seksualiteten må derfor alltid tas hensyn til. Den må tas med som en naturlig del i det helhetlige behandlings- og tilretteleggingsbildet.

HELSEPERSONELLETS ROLLE

I en undersøkelse blant helsepersonell ved Sykehuset Innlandet svarte 90 prosent at de ikke hadde tilstrekkelig kompetanse til å snakke om seksualitet. Tilbakemeldinger fra pasienter viser at mange ønsker at seksualitet skal tematiseres, og de fleste foretrekker at det er helsepersonellet som tar det opp.

Som alle andre mennesker du møter i din praksis, kan mennesker med funksjonsvariasjoner leve et seksuelt liv som er på tvers av dine egne normer. Funksjonshemmede kan være heterofile, homofile eller trans. De kan like porno, prostituerte og ønske hjelp til å onanere om det er vanskelig på egen hånd.

For oss som helsearbeidere er det viktig å være klar over at pasienten kan ha krav på seksualtekniske hjelpemidler, og trenge assistanse i å leve ut sin seksualitet. Dette kan oppleves utfordrende. Det kan i praksis bety at man som helsepersonell må akseptere at en del av jobben blir å rydde sammen pornoblader, eller vaske seksualtekniske hjelpemidler.

Sex er en naturlig del av livet, også for funksjonsvarierte og kronisk syke.

Seksualtekniske hjelpemidler

Hvis pasienten på grunn av sykdom eller skade har dårlig eller manglende seksuell funksjonsevne, kan vedkommende få stønad til seksualtekniske hjelpemidler. Funksjonsevnen må være varig (mer enn to år) og vesentlig nedsatt. Lenke til bestillingsskjema finner du på NAV sine hjemmesider. I dag kan alle leger bestille seksualtekniske hjelpemidler via NAV. Erfaringsmessig ser man at seksuelle problemer i forbindelse med sykdom og funksjonshemming ikke blir snakket om. Konsekvensen av dette er at mange pasienter ikke blir tilbudt hjelpemidler de kan ha god nytte og helsefremmende gevinst av.